Ölüler Diriler İçin Düâ Etmezler mi?

Ölüler Diriler İçin Düâ Etmezler mi?

---------------------------------------------

İddiâ: Anlattığınız olayda “Allah’ın izniyle o zatın düâ ve rûhaniyeti şifâ vesîlesi olur” diye bir söz geçti. Ölülerin diriler için düâcı olmaları diye bir şey yoktur. Bu olabilseydi herkes hastasını Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in kabrine götürürdü. Herhâlde onun düâ ve rûhaniyeti daha etkili olurdu. (sh: 17)

Cevâb: Siz zâten sürekli ya Allah celle celâlühû celle celâlühû’ya Resûlüllah sallâhu aleyhi ve sellem’e i'tirâz ediyorsunuz. Burada da öyle ... Oysa Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve selem efendimiz şöyle buyurdu:

Bir: ((Ben öldükten sonra) Amelleriniz bana arzolunacaktır. (Onları) hayırlı (ameller) bulursam Allah celle celâlühû’ya hamd edeceğim, şer bulursam sizin için mağfiret isteyeceğim (affınız için düâ edeceğim).)[68]

İki: (Bir adam Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem’in kabrine geldi ve ‘Ya Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve selem! Ümmet'in için yağmur düâsı et’ dedi.)[69]

Üç: (Kim bana selâm verirse Allah celle celâlühû  bana rûhumu geri çevirir, tâ ki selâmını alırım (ona ve aleykümüsselâm, derim).)[70] Yani ona, (selâmet/her türlü âfet ve musîbetten kurtuluş üzerine olsun) diye düâ eder.

İbnü Teymiyye, bu, hadîs Muslim'in şartına göre sahîhtir, dedi.[71]

Dört: ((Hz. Îsâ aleyhisselâm) şâyet kabrimin başında dikilir ve yâ Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem!.. derse, elbette ona cevâb vereceğim.)[72]

Beş: (Nebîler aleyhimüsselâm kabirlerinde diridirler.)[73]

Demek ki kabrinde (bir çeşit) diri olan Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem, O’na seslenenlere cevâb verir ve onlara düâ eder. Siz ise, etmez diyorsunuz. Bunu Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor. Cehâletinize ağlayın. Lütfen boyunuzdan büyük laflar etmeyin...

Ayrıca, Ebû Dâvûd et-Tayâlîsî, Müsned'inde,

Altı: (Cabir İbnü Abdillah’dan rivâyet ettiğine göre, Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şübhesiz amelleriniz kabirlerinizdeki akrabalarınıza bildirilir. (O ameller) hayır ise(ler) sevinirler; hayır değilseler, “Ey Allah’ım!.. O'nlara sana itâat etmeyi ilhâm eyle” diye düâ ederler.)[74]

Demek, ölü diriye düâ ediyormuş. Veyl olsun edebsiz câhillere 

İktibas: Kuyudan Çıkarılan Taşlar - 2

Dipnotlar.

[68]  [Bezzâr], Mecmauzzevâid: 9/24, Râvileri sağlamdır.

 Süyûtî, Kastalani, Münâvî, Zürkânî, Şihâb (Şerh-i Şifa:1/102), Aliyyu'l-Kârî (Şerh-i Şifa:1-102. Aliyyu'l-Kârî, bunu Haris b. Ebî Usame Musnedinde Sahîh bir senedle rivâyet etti, dedi), (İbnü Teymiyye'nin koyu mukallidlerinden olan talebesi) İbnü Abdi'l-Hâdî, hadîsi sahîh kabul etti. 'Irâkî, isnâdı güzeldir dedi.

[69] [İbnü Ebi Şeybe, el-Musannef, İmâm Beyhekî, (Beyhekî yoluyla) İmâm Sübkî, Ayrıca,  Buhârî (kısaltılmış olarak), Târîh’inde, İbnü Ebî Hayseme, -ki bu zât, Hâfız, Hüccet ve sika biridir- Ebû Sâlih Zekvân’dan rivâyet etmişlerdir. İbnü Hacer, el-Feth’de, İbnü Ebî Şeybe’nin rivâyetin isnâdının sahîh olduğunu söylemişdir. (El-Feth: 3/183-185 (Dâru’l-Fikir),] Kevserî, Mahku’t-Tekavvul’den kısaltarak ve bir takım tasarruflarla, Makâlât: 388-389

[70] [Ebû Dâvûd, Menâsik:96, Ahmed İbnü Hanbel:2/527 (Ebû Hureyre radıyallahu anhu’dan)]

[71]  Mefâhîm: 259

[72] [Ebû Ya'lâ, Ebû Hureyre radıyallahu anhu’dan], İbnü Hacer, el-Metâlıbu'l-Âliyye: 4/23

[73] [Ebû Yala, Enes’den radıyallahu anhu. Hâfız Semhûdî râvileri sağlamdır, dedi. Beyhekî, Sahîhtir, dedi.], Et-  Teysîr:1/426

[74] Ebû Dâvûd et-Tayâlîsî, Müsned:248 H: 1794, Hadîsi, ayrıca, Ahmed İbnü Hanbel, (10/532, H:12619)

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top