Dilde ve Kur'ân’da Mecâz Yok mudur? - Netice

Makale Dizini

 

Netîce

Kimileri ‘mecâz’ı neden inkâr ederler?

Nakilleri çoğaltmak çok kolay; lâkin ne lüzûmu var?.. Onlarca, hattâ yüzlerce belâğat kitâbının hepsinde ‘Hakîkat ve Mecâz’ bahisleri onca uzun yer kaplarken, bu mevzûlarda aykırı düşünceyi bildiren ve kabullenen bir tek kitâb gösterilemezken, neredeyse sayılamayacak kadar çok olan dil âliminden tek bir kimse getirilemezken, hangi utanmaz arlanmaz ve hayâsız dilde mecâzın olduğuna dâir icmâ’ın bulunduğuna i’tirâz edebilir?!.. Belâğat fenninin dışında yer alan bir-iki usulcünün ‘lafzî anlaşmazlık’ mertebesine döndürülebilecek birkaç cılız sözü bu icmâ’a ne nisbette zarar verebilir?!.. Tahkîkte elbette veremez… Bazı, dil bilmez cühelâ gürûhu gözlerini kapatsa da bu böyledir. Mu’teddün bih olmayanların/hesâba katılmayacakların cızırtıları illâ da göz önünde bulundurulacaksa, hiçbir meselede‘icmâ’ denilen bir şey kalmaz. Hele, birçok âlim tarafından cumhûrun ittifakı içün icmâ’ tabiri kullanıldığı erbâbına ma'lûm olunca. Nitekim el-Hidâye’de, kasden besmele terkedilerek kesilen hayvanın etinin yenmeyeceğinde, -meselede İmâm Şâfiî’nin hılâfı zikredildikden sonra- ‘icmâ’ olduğu söylenmekte bunun şerhinde Aynî, şu ibârenin  O’ndan öncekilerin arasında anlaşmazlık olmamasına işâret olduğunu ifâde ettiğini söyledi.[1] Nitekim biz, yukarıda Selef’den onlarca nakil yaptık ki, onlarda mecâz ma'nâ ve muhtevâ olarak kesinlikle vardı. İnkâr edenler ise hani nerede?

Kur’ân’da Mecâz’ın bulunduğunu söyleyen bütün hak mezhebler ile onlara bağlı yüzlerce, hattâ binlerce usûl ve furû’ âliminin yanında, sözüyle neyi kasdettiği bilinmeyen bir-iki kişinin aykırı görüşü şu ‘icmâ’a nasıl zarar verebilirmiş?!.. Evet, yerine göre hesâba katılabilecek bir kişinin zıd görüşü bile icmâ’ı bozabilir. Lâkin bu vasfa sâhib olanların kimler olduğuna kim karar verecek?... Bütün bir Ümmet bir yanda, Râfizîler, Zâhirîlerden bir-iki kişi, Mâlikîlerden bir veya birkaç kişi ve Hanbelîlerden şâzz görüşlerin başkahramanı İbnu Teymiyye başka bir yanda… Biz de şâzzların yanında olacağız, öyle mi?!.. İnsâf…

Evet, tahkîkte, ‘Kur’ân ve Sünnet’te mecâz bulunduğunda icmâ’ vardır’ denilebilir. Mâlikî ve Şâfiîlerden olan birkaç kişinin sözlerinin, sanki kimilerince ‘Kur’ân’da zâide harfi yoktur’ demekteki ifâde edebi hassâsiyyeti gibi bir tavıra benzediğini sezmekteyiz. Mecâz’ı inkâr edenler, çoğu da zaman teşbîh’in veya tecsîm’in yolunu açabilmek içün bunu yaparlar. Bid’at ehlinin bid’atını takviye eden rivâyetine nasıl i’timâd edilemezse, bu bâbdaki mutlak nakil, haber ve reylerin dahî mu’temed ve mu’teber olamayacağı tahkîk muktezâsıdır.

وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا وَ عَلَى اَلِهِ و سَلَّمَ تَسْلِيمًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

وَ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِين

[1] Bedrüddîn el-Aynî, el-Binâye Şerhu’l-Hidâye (10/653), Dâru’l-Fikir, 1411

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top