• Kategori: 12.Sayı
  • Naşir tarafından yazıldı.
  • Gösterim: 2104

Okuyucularımızdan Meşal'a Ziyaret

Geçtiğimiz aylarda Mec-muamızın yazarlarından olan bir Hocaefendi’nin rehberliğinde bir grup oku-yucumuz HAMAS Lideri Hâlid Meş’al’e bir ziyarette bulundular, gazâlarını teb-rîk ettiler ve Türkiye’deki bir takım Mü’minlerin Filistin halkına yolladıkları yardım-ları yerine ulaştırdılar.

okuyucularımız-dan bir grubun  bulundu-ğu ziyarette Meş’al’den ve arkadaşlarından Yahûdîlerce Filistin’lilere yapılan son toplu imhâ harekâtı hak-kında bilgi alındı. Ziyârette HAMAS lideri hey’ete teşekkürlerini sundu.

Sözünü ettiğimiz Hocaefendi HA-MAS liderinin Türkiye hal-kına ve husûsan mensûbu olduğu camiaya ve büyü-ğüne selam söylediğini ifâ-de etti; görüşmede Meş’-al’in, muhtemelen târihî tecrübesiyle ve açıkça his-sedilen firâsetiyle hissettiği ve hattâ belki de gördüğü şer güçlerce planlanan ‘cebhede kazanılan zafe-rin masada kaybettiril-mesi’ tehlikesine dikkati çektiğini ve hâssaten bu husûsta duâ istediğini bil-dirdi. Hocaefendi bu arada basında ve bilhassa inter-net ortamında camiayı ka-ralamaya ve yıpratmaya dönük yayınları eleştirdi ve öz olarak şöyle dedi:

    ‘’Her bir Mü’min gibi elbet-te ki biz de dünyânın nere-sinde olursa olsun verilen her bir meşrû’ İslâmî mü-câdelenin ve bu cümleden olarak Filistinlilerin hiç de-ğilse gönül olarak yanında-yız. Onlardaki -varsa- İs-lâm’a ve tedbîre uymaya-cak hatâlar ile eksiklikler buna mâni değildir. Bizim benimsediğimiz, şu mücâ-delelerin aslını ve faslını teşkil eden doğrulardır. Var olan veya var olduğu iddiâ edilen bu yanlışlıkların gi-derilmesi için de nasîhat ve duâ ederiz.

Merhûm Sultân Abdulhamid’in -var olduğu iddiâ edilen ama aslında birçoğu sanıldığı gibi olma-yan- yanlışlıklarını ortadan kaldırmak(!) için Yahûdîler, Ermeniler ve diğer küfür mihraklarıyla birlikte hare-ket eden ve onların ekme-ğine yağ süren âlim ve zâ-lim bilcümle ahmaklar gibi akılsızlık yapmayız. Şu an-da da kendilerine ‘selefî’ sıfatını yakıştıran kimseler-ce Osmanlı’da yapılanın benzeri bir cinâyet işlen-mekte ve Yahûdîlere yar-dım edilmektedir.

Hamas’a karşı harekete geçen şu gürühun bu husûstaki ger-çek selefleri, yanlışlıkları çok olan(!) Osmanlıya karşı İngilizlerle bir olan ve dev-lete kavuş(turul)an Suûd âilesi ile İngiliz uşağı Şerîf Hüseyin’dir. Bunların selefî-likleri açıktır ki buradan gelmektedir ve şimdilerde şu seleflerinin sünnet-i seyyielerini işlemektedirler.

    Bizler her zaman ve ze-minde Müslümanların ya-nındayız. Bugüne kadar Afganistan, Kafkasya ve Irak’taki kıyâmlarda olduğu gibi elbette Filistin direnişi-nin de yanındayız. Türki-ye’deki ilmî sahanın geniş-lemesinde büyük emekleri olan malum ve ma’rûf ca-mia ilmî çalışmalarının ya-nında, dünyadaki hadisele-re de kayıtsız değildir. Bir büyük zâta atfen bazı yayın organlarında çıkan Falanca Efendi Kadirov’a hediye gönderdi, destek verdi gibi iddiaların asılsız olduğu açıkça bellidir. Sözü edilen o büyük zât vatanlarını ve dinlerini üç kuruşa satanları değil, din ve vatan uğruna canını verenleri destekler. Mü’minler dünyanın nere-sinde olursa olsun zor du-rumdaki Müslümanlara güçleri nisbetince bir şekil-de destek olmak zorundadırlar.’’

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top