Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/templates/gk_magazine/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/templates/gk_magazine/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/includes/application.php on line 536

İbrānī harfleri ile Türkceye Hürriyet

Ben Avram El Malati

İbrani Harfleri İle Türkçeye Hürriyet

ב

Türkcenin muqaddes ‘ibrānī harfleri ile yazılmasını men’ eden qānūnun ilğāsı veyāhud şapqa qānunu gibi kadük olduğunun beyānı içün bütün salāhiyyetli merci’leri vazīfeye çağırıyorum. İnsānların istedikleri dili, istedikleri harflerle yazmaları hürriyyetinin önündeki māni’lerin qaldırılmasını te’mīn edecek bütün devlet, müessese, vaqf, cem’iyyet, parti, ğazete, ordu, ‘adliyye, matbuāt; bu cümleden avrupa, a.b.d ve isrāil devletlerini, insan huququ vaqflarını, a.k.p. ve c.h.p. yi, başta cumhūriyyet ğazetesi olmaq üzere bütün ğazeteleri, mevzu’ ile kendini ‘alaqadar ‘add eden bütün cihān ordularını, elbette cumhūriyyet savcılarını, basın da’vālarına baqan hākimleri vazīfeye da’vet ediyorum.

Merāmım basīt: ‘ibrānī harfleri ile türkce günlük, xaftalıq, aylıq xattā belki de ‘asrlıq ya’ni ‘asrda bir def’ā olmaq üzere bir mevqūte bastırmaq. Bana, vaz’ edildiği günden beri çiğneyeni görülmemiş harf inqılābı qānūnunda, bu māsūm hevesimi hapisle tehdīd eden māddeler olduğunu söylediler.

Meğer bahs mevzu’ı qānūnun dördüncü māddesi şu şekldeymiş: “Madde 4 - Halk tarafından vakı müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir.

1928 senesi Kanunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.” Bu qānūnda türk harfleri denilen harfler, türklükle uzaqdan yaqından ‘alāqası bulunmayan, şaxsen qıcıq olduğum ve kendimce çirkin bulduğum latin harfleridir.

Gerçi bir taqım ‘aql veren kimseler bu qānūndan xusūsan maqsadın, ‘arab-İslām-‘osmānlı-türk harflerini, daha doğrusu bu harfler üzere mazbūt İslām irfānının taxrībi olduğunu; ya’ni ibrānī harfleri ile bir şey’ neşr edildiği zemān, taxrīb edilecek bir medeniyyet; oyulacaq bir çeşme gözü; qazınacaq bir xātırā kitābesi; kendi ecdādının yazdığı xātırāt bir eser, nisbet iddiā etdiği dīnin muqaddes kitābı bulunmayacağı içün endīşeye mahall olmadığını söyleseler de bundan emīn olmaq isteyorum.

Müslimānları bu egzantrik niyyetim bahsinde iknā etmek içün şu xusūsların nazar-ı i’tibāra alınmasını istirhām edeceğim: ‘İbrānīcenin muqaddes dillerden olduğu ma’lūmdur. Nehāyetinde peyğamberān-ı İslāmdan hazret-i Musā  عليه السلامa nāzil olan vahy, bu lisān üzere idi. Siz peyğamberinizin dilinden, kelāmından, o zāta nāzil olan vahyden bigāne olabilirsiniz. Vahysiz, kitābsız, dīnsiz, īmānsız, axlāqsız, vecdsiz, irfānsız saxte peyğamberleri, deccālleri, anti-christları ta’qīb edeceğinize belki de bizi ta’qīb etmeği düşünürsünüz?

Bana kripto-müslimān diye iftirā etmeğe yeltenecekleri ixtār edeyorum: Siz evvelen gidin kendi kriptosu olmayan gavūrluğunuzla olan ixtilāfınızı hall edin. Siz, kendinizle olan mes’elenizi hall edin. Cenābet harflerle yazan, yaşayan ve ölen müslimān qılıqlı, gavūr sūretli, batnı freng efkārı ile mülevves Müslimānlıq iddiācısı sefīller. Beni rahat bıraqın...

۳ שבט ٥٧٦٩

 ۱صفر۱٤۳۰ 

a kind of abstract

Ben Avram, asks the authorities of Turkey to allow him to publish a journal in Turkish using Hebrew letters. He hopes that the Revolutionary law which was passed in 1928 prohibiting the publication of journals or newspapers in a script other than the Turkish-Latin script is considered dormant, so that he will not be punished with imprisonment for violating this funny but quite serious law under the protection of those who consider themselves the guardians of the revolution. –in free asssociation with the Iranian revolutionary guardians.

Violating the alphabet law is punishable by 6 months to 1 years imprisonment and the punishment of this crime is unappealable. May he be not punished for publishing with Hebrew letters since the purpose of the law was to prevent publication in the Arabic script and through this, to distance the people of Turkey from Islam, Islamic civilization, the Ottoman heritage, the old regime –a term borrowed from French revolutionaries.

 The literal interpretation of the law covers any kind of alphabet other than the so called Turkish one which actually means the Latin one. It is not the prospect of this article to cover the reasons why the Roman-Latin-Western alphabet was named Turkish! The tragicomedy of the Turkeyish Revolution has awfully funny scenes where actors showed themselves believing that Western civilization, as well as the Latin alphabet were actually Turkish in origin!

This story was seriously argued in Azerbaijan and was in use in Turkey till the death of Mustafa Kamal Ataturk, in 1938. Ben Avram rejects the accusations directed against him that he is a hidden Muslim himself and advises his accusers to mind their own identity problems. He even fantasizes that as the Hebrew alphabet is a sacred one, since it was the alphabet of the revelation which Prophet Moses received, that it can be preferred to the profane Latin script used by the heretical Romans!

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top