Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/templates/gk_magazine/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/templates/gk_magazine/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mecmuai/public_html/Dergi/includes/application.php on line 536

Ben Avram Cenābları ile Mülāqāt

Malatyalı Muhammed Reşad

-Ben avram cenābları, nedir bu türkceyi ‘ibrānī harfleri ile yazmaq hevesiniz?

-Şalomu’n ‘aleyqum, muhterem ğarīb yoldaşım. Ma’lūmdur ki siz ve biz cennetlik iki muvahhīd milletiz! Gerçi sohbet ‘umūmiyyetle hristiyan-Müslimān dialoğundan gidiyor amma rahmet-i İlāhiyye, şu çıfıt qullarını da şāmil değildir mi? Cennetde bize de yer bulunmaz mı?

 -Ben avram efendi, mevzu’ı dağıtmamaq içün müdāxele etmem lāzım geldi. Sizin bizimle berāber Cennetlik olacağınızla ‘alāqadār muāsır dialoğcu zırva ile meşğūl olmayacağım. Sadede gelsek?

-‘İbrānī harfleri, muqaddes harflerdir! Tevrat-ı şerīfin harfleridir. Baqmayın öyle qargacıq burgacıq durduqlarına. Sağdan sola yazılır. Hem sizin Qur’ān harflerine benzerliği çoqdur. Hattā, ‘ibrānī harfleri ile türkce yazarken qullandığımız imlā, ‘osmānlı ‘imlāsıdır.

-O nasıl oluyor ben avram efendi?

-Sizin İslām harfleri ile türkce yazmaq içün qullandığınız, ا، ی، و oqutucu harflerininin muqābili ו א י  [alef, yot, vav] harflerinden ‘aynı maqsadla istifāde edilebilir. ‘Osmānlıcayı bilen ve zekāsı vasatī olan her kes, a’zamī bir iki günde bu elifbā ile oquyub yazabilir.

Meselā mecmuānızın qapağına derc etdiğiniz תרקג'' עבראנ' חרפלר'לה 'אזםכ 'אשג' קלד'רלשנ cümlesinin osmānlıcası olan ترکجه يی عبرانی حرفلريله يازمق ياصغی قلدريلسن cümlesi, harf sayılarına qadar ‘osmānlı imlāsının ‘aynıdır. ת muqābili ت, ר harfi muqābili ر, ג harfi muqābiliج  , يی muqābili''  [yot, yot]; ya’ni, תרקג'' kelimesinin imlāsı, bizim ترکجه يی kelimesine teqābül ediyor. İmlā inkilābı olmasa idi, ‘osmānlıca bilenler qolaylıqla ‘ibrānīce öğreneceklerdi. Maalesef lātin harfleri ile türkiyyece yazmağı öğrenen oqumuş yazar taqımı ne onu biliyor, ne bunu; cāmī ile havra arasında bīnemāz hükmünde yaşıyorlar...

-Latin harfleri ile yazmaq neyinize yetmedi de bu harflerle yazmaq hevesine düşdünüz?

-Mes’ele, evvelā bir haqq ve hürriyyetler mes’elesidir. Ben Tevratı oquyub yazdığım dille ‘ibrānīce, ingilizce, kürtce yazabilirim de, ne içün türkce yazamam? Bu devlet nazilerin, militarist-faşistlerin devletimidirki bana hangi harflerle oquyub yazacağımı ta’yīn etsin? Mustafa qamal paşa bugün yaşıyor olsa idi ‘ibrānī harfleri inqılābına tarafdār çıqacağına mezarında yatan muallimi şimon zvi yāxud şemsī efendi şāhiddi. Hem siz, Mustafa qamal paşanın İslām harflerini değişdirmekle ‘alāqadār ilk müzākerelerini filistinde meşxūr siyonist itamar ben avi ile yapdığını biliyormusunuz?א ‘İbrānī harflerine tarafdār çıqmanın türkiyede ancaq selānik dönmelerine maxsus bir ixanet olduğunumu zann ediyorsunuz? Yoqsa siz mustafa qamal paşanın selānikli olduğunumu īmā ediyorsunuz! [qahqahalar]

-Ben Avram efendi, sizin kripto-Müslimān olduğunuz söyleniyor. ‘İbrānī harfleri ile türkce yazmaq da’vāsını ortaya atmaq sūretiyle harf inkilābını sulandırmağa çalışdığınız zannı var. İslām harfleri ile neşriyyāt yolu böylece açılacaqmış. Öylemi?

-Hāşā! Maqsadımız sarīhdir: Maqsadımız, ifāde hürriyyeti daha doğrusu ifāde vāsıtalarının hürriyyeti da’vāsıdır. ‘İbrānī harfleri ile türkce ister talmud tercemesini istersem m.qamal in nutqunu neşr edebilmeliyim. Huqūqun işi niyyet oqumaqmıdır?

-Yetmiş senedir, Müslimānlardan bir kimse qalqıp İslām harfleri ile bir şey’ neşr etmemişken sizin ‘ibrānī harfleri ile türkce neşr etmeniz ‘ayıb olmayacaqmı?

-Serde dialoğculuq olmasa dīndaşlarınıza vekāleten yüzünüze tükürürdüm! Sizin ğayret-i dīniyyeniz bumudur? İslām harflerini ne içün men’ etdiklerini bilmiyormusunuz? Bu inkilāb vesīlesi ile xāsıl olan taxrībātı durdurmaq içün ne etdiniz? Saīd nursī ve onun yazıcılar dedikleri bir qısm ta’qībcileri xāric, bu memleketde İslām harflerini müdafaa eden bir teşekkül oldumu? Bizim teklīfimiz, ‘ibrānī harfleri inqılābıdır. Bugüne qadar latin harfleri ile neşr edilmiş ne qadar türkce kitāb, mecmuā, ğazete varsa sermāyesi yehudī yoldaşlarımızdan olmaq üzere temāmını ‘ibrānī harfleri ile neşr etmeğe ve isteyen her kese bir qaç hafta içinde ‘ibrānī harfleri ile türkce yazmayı öğretmeğe hāzırız!

-Sen neden bahs ediyorsun avram efendi! Ne içün bu qadar neşriyyātı ‘ibrānī harfleri ile tekrār neşr edecekmişiz?

-Size anlayacağınız dille söyleyeyim: Bu harf da’vāsı, i’lā-yı KelimetUllah da’vāsının bir cüz’üdür. ‘Arz-ı mev’ūdun, bütün dār-ı yehūdun üzerinde hākim olacaq Yahōvanın hükmünün nişānesidir. Tevhīd-i yehūdun remzidir. Mücādele ‘azmini ğayb etmiş adamların bu da’vāyı anlaması qolay değildir. Yoldaşlarımız ne bābil sürgünleri, ne zulūmler, ne qıtaller gördü. Türk, kürd, ‘acem ve xattā ‘arab, cümlesi bu mübārek Tevrat harfleriyle yazacaqlar, bu harflerde birleşecekler, kendi mahallī dillerini Tevrāt-ı şerīf harfleri ile yazdıqları gibi ‘ibrānī dilini öğrenecekler, bu dilde yazacaqlar, Tevrat-ı şerīfin onlara neyi emr etdiğini anlayacaqlardır. Ğarbda asimile olmuş zavallı yehudīlerin hālini, alamancı yehudīlerin, ameriqada dīnini unutmuş gavurlaşmış yehudīlerin hālini görmezmisiniz? Yesrib de daxil, tā malatyaya qadar bütün arāzīde, büyük isrāil quruluncaya qadar...! Dīn Yahōvanınki oluncaya qadar mücādele edeceğiz!

Summary of the interview with Ben Avram

Ben Avram, who wants to publish a journal in Turkish but with Hebrew letters asks the Turkeyishב authorities to remove the law threating to imprison for minimum six months anyone who wishes to publish anything in Turkish with an alphabet other than the Latin one. He fantasizes about publishing his Hebrew lettered journal and defends the freedom not only to express his ideas but to express them in a way of his choosing which may sound quite funny for modernisers since the Revolutionary Turkeyish law determines which letters are permitted to be published. The same law also orders that it is permitted to learn Arabic only if a special permission is given by the authorities but thanks Yohova that no such nonsense is necessary to learn or teach Hebrew. Despite that, Ben Avram worries if it might be forbidden to open seminaries to teach Turkish by using Turkish texts written by Hebrew letters.

א   איתמר בן אב"י [Itamar Ben-Avi], "ım Shahar 'Atzma 'utenu" (İstiklālin Şafağında), Tel-Aviv-1380 (1961); (David Kushner, "Mustafa Kemal and His Period in the Eyes of the Hebrew Press and Publications in Palestine", "International Journal of Turkish Studies" mecm., 2.'aded, Kış 1405 (1985-1986), Wisconsin ün. neşr.; 3.c., 97.s.) den naqlen.;  "Ben-Avi himself met Mustafa Kemāl in Jarusalem during World War I, and among the topics they discussed was Ben-Avi's own project to latinize the Hebrew script."

ב ‘Turkey+ish’ is a neologism invented by myself for the purpose of distinguishing ‘Turk+ish’ which is about the things related to the ethnicity of ‘Turks’ and ‘Turkey+ish’ which is about the things related to the government of Turkey. If not exactly like ‘Brit+ish’ or ‘Briton’, this resemblance may help English readers to understand what my neologism is about.

Yorumlar   

 
+1 #1 erkan yıldırım 17-10-2012 11:48
Subhanallah. İbretlik bir paylaşım.
Alıntı
 

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top