İbn Hacer el-Askalânî’nin Allah’ın İsim Ve Sıfatlarının Tevkîfiliği İle İlgili Görüşleri

Allah’ın isim ve sıfatları Kitab ya da Sünnet’le isbat edilir. Allah’ın isim ve sıfatlarının tevkîfiligi esastır. Allah’ın ve Rasûlü’nün Allah hakkında isbat ettikleri isim ve sıfatlara iman tevhidin gereğidir. Tevhid, teşbih ve ta’tilden uzak olmaktır. Bu sıfat ve isimlerin isbatı da tevhide uygun olmalıdır.

Kur’an’da ve Sünnet’te isbat edilmeyen başka isim ve sıfatların Allaha nisbet edilmeside belli şartlar çerçevesinde câiz olabilir.. Isim Allah’a noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve Kur’an’da bu isimlendirmeye esas bir mânâ bulunmalıdır. Bu iki şart çerçevesinde Allah’a Kur’an’la sabit olmayan bir isim nisbet edilebilir.

------------------------------------------

İsim ve Sıfatların Mânâlandırılması İle İlgili Görüşleri

------------------------------------------

İsbat noksanlık ve beşer için akla gelen mânâların tenzihi ile birlikte yapılır.

Selef’in çoğunluğu bu tür sıfatları te’vilden kaçınmışlar, nasıl vârid oldular ise öylece kabul etmişlerdir. Vârid olduğu çerçevede kabul edilmesi; Allah’ın sıfatlarının mahlûkâ-tın sıfatlarına benzemediğinin itikad edilmesi suretiyle olur. Allah’ın bu sıfatlarla vasfolunması bu çerçevede haktır ve tevhidin gereğidir.

Bu isbatlarda, akla gelen (Allah’ın kemâline yakışmayacak) mânâlar-dan Allah’ın tenzih edilmesi esastır.

Ehl-i Sünnet’ten bir grub bu sıfatların bazılarının mânâlarının bilinebileceğini söyleyip değişik te’viller söylemişlerdir. Allah’ın zıllı o makamın ve o makamda bulunmayı kazandıracak amellerin yüceliğini ifade eder. Dıhk sıfatı Allah’ın rahmetini ifade eder. Aceb sıfatı Allah’ın rızasıdır. Ğadab’ın mânâsı Allah’ın o şahsı cezalandırmayı irade etmesidir. Allah ona bakmaz demek rahmet etmez demektir. Kulun Allah’a yakınlaşması Allah katında derecesinin yükselmesidir. İtyan ile ilgili değişik te’viller naklolunmuştur. Vech sıfatı zâtı mânâsındadır.[1]

Ehl-i Sünnet bu sıfatların uzuv olmadığında ittifak etmişlerdir.

Bu sıfatların beşer için akla gelen mânâlarından Allah tenzih edilerek bu sıfatların luğavi hakikatları Allah’a nisbet edilmez. Mesela eli vardır, mahlûkâtınkine benzemez; mânâsını Allah bilir denilir. Ama; ‘el Allah’ın uzvudur. Allah’ın kemâline lâyık bir mânâda Allah’ın el uzvu vardır’ denilemez. Çünkü uzuv parçadır. Ve Allah uzuvlardan mürekkeb bir varlık değildir. Bu mânânın nisbeti Allah’a noksanlık nisbeti olacaktır. Tevhide münafidir. Allah zatında sıfatlarında ve fiillerinde eşi, benzeri, ortağı olmayan bir varlıktır.

Allah’ın nüzûl sıfatı da haktır. Nüzûl yukarıdan aşağıya ulvîden süflîye hareket ve intikal mânâsına gelmektedir. Bu mânâ Allah’a nisbet edilemez. Allah biryerden biryere intikalden münezzehtir. Allah bu sıfatla kendisini vasfettiği icin iman etmek gerekir. Ama mânâsını bilmediğimiz için “mânâsını hakkıyla Allah bilir” demek de gerekir. Nüzûlun mahlûkât için akla gelen mânâ-sının Allah’a nisbet edilmesi, Allah’ın mahlûkâtına benzetilmesi olacağından bundan da Allah tenzih edilmelidir.

İtyan-gelme, Allah’ın fiillerindendir, noksanlıklardan Allah’ı tenzih ederek ve te’vil etmeden iman etmek gerekir.

---------------------------------------------

İbn Hacer’e Göre Bu Sıfatların Beşer İçin Gereklerinden Allah’ın Tenzih Edilmesinin Sebepleri

---------------------------------------------

Allah hakkında iman ettiğimiz sıfatların beşer için gereklerinden Allah’ı tenzih etmek, hem isim ve sıfatların tevkîfiliği sebebiyle; hem de Allah’ın ancak kemâl sıfatlarla vasfolunması gerekliliğin tevhidin olmazsa olmazlarından olması sebebiyledir.

Bu çerçevede Allah’a nasslarla sâbit olduğu icin yed, vech, ayn, ityan, nüzûl, sâk, kadem gibi sıfatlar isbat edildiğinde, bunlar sabitse mânâları da sabittir. Buna göre ise; Allah’ın cismi de vardır, akıl yürütmesi yapılamaz.

“Cismi vardır ama bizim cismimize benzemez” demek insanı teşbihten kurtarmaz.

Bu sıfatların isbatında Allah’ın mahlûkâta hülûlu gibi bir mânâ da itikad edilmemelidir. Allah’ı hiçbir varlık ihâta edemez, kuşatamaz. Ezelî ve ebedî olan Allah maddenin içine girmek mânâsına gelecek bir sıfatla vasfolunmaz. Maddenin içine maddenin cinsinden bir varlık girebilir. Allah ise mahlûkâtın sıfatlarıyla muttasıf olmaktan yücedir. Allah’ın kadîm oluşu mahlûkâta hülûluna mânidir.

---------------------------------------------

Bu Tür Sıfatların Bazıları Kur’an’da Fiilin Yapana Değil Emredenine Nisbet Edilmesi Üslubuna Uygun Şekilde Allah’a Nisbet Edilmektedir. Buna da Dikkat Edilmelidir.

---------------------------------------------

Allah’ın nüzûl sıfatı, savt[2] sıfatı, Peygamber’e Kur’an okuması gibi ifadeler bu kabilden olabilir. Bunların Allah’a nisbetlerinin gerçek mânâları: bir melek görevlendirip onu dünya semâsına indirmesi, bir melek görevlendirip onu emirlerini iletmekle görevlendirmesi ya da meleği Hz. Peygamber’e Kur’an okumamakla emredip bu okumayı kendisine nisbet ederek vahyin sahibinin kendisi olduğunu ifade etmesi şeklindedir.

Bazı bu tür sıfatların bu çerçevede olması ya da algılanması da câiz görünmektedir.

Hülâsâ olarak;

- Allah’a bütün Kitab ve sahih Sünnet nasslarında sübût bulan sıfatlar nisbet edilir.

- İsim ve sıfatlar tevkîfidir.

- Bu sıfatların isbatında Allah’ın kullarına benzetilmesi hatasından uzak olunması gerekir [3].

Bu sıfatların Allah’ın muradı üzerine isbat edilmesi en eslem yoldur. Nüzûl sıfatını isbat eden; beşer için olan gereklerinden Allah’ı tenzih etmek durumundadır. Tenzih ettiğinde ise mânâ flulaşmaktadır. O noktada ise; en iyi yalnızca Allah bilir demekten başka bir söylem kalmamaktadır. Kur’an’da bu tavır; “ilim sahipleri iman ettik hepsi Rabbimizin katındandır derler” şeklinde ifade edilmiştir.

Allah’ın Kitab ya da Sünnet’le isimleri isbat edilir. Allah’ın isim ve sıfatlarının tevkîfiliği esastır. Bu ana kabulden başka isim ve sıfat nisbetinde bazı Ehl-i Sünnet alimleri iki şart gözetildiği takdirde Allah’a isim ve sıfat nisbetinde bulunmanın câiz olabileceğini söylemişlerdir.

İsim Allah’a noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve Kur’an’da bu isimlendirmeye asıl bir mânâ bulunmalıdır. Bu iki şart çerçevesinde Allah’a Kur’an’la sabit olmayan bir isim nisbet edilebilir.

---------------------------------------------

Fethu’l Bârî’den Haber-i Sıfatların Mânâlarıyla İlgili Alıntılar

---------------------------------------------

İstivâ müteşâbihtir, mânâsı Allah’a tafvid edilir.[4] Ehl-i Sünnet yed sıfatının uzuv olmadığında ittifak etmişlerdir.[5] Allah’ın saht’i ve hayâ etmesi; “Allah’ın haktan hayâ etmemesi hakkın söylenmesi konusunda hayâ etmekle emretmez” demektir.[6] Allah zâtıyla arştadır, itikâdı yanlıştır.[7]

“Yedi grup insanı Allah gölgesinde gölgelendirir” hadisindeki gölge; Allah’a o makâmın yüceliğini ifade için nisbet edilmiştir.[8] Hacer’in Allah’ın yemîni olması, asla Allah’a uvuz nisbeti mânâsında değildir.[9] “Allah’ın sûreti vardır, bizim sûretimize benzemez” demek, yanlıştır.[10] Dıhk (gülme) beşer için kullanılan mânâda değildir ve bu mânânın Allah’a nisbeti de câiz değildir.[11]

İmam Buhârî gülmenin ‘rahmet’ mânâsında olduğunu söylemiştir. ‘Rızasıdır’ şeklinde mânâlandırıl-ması daha doğru olsa gerektir.[12]

İbnü’l Cevzî’nin haberî sıfatlardaki mezhebi tafviddir. Selefin çoğu bu tür sıfatları te’vilden kaçınmışlar, nasıl vârid oldular ise öylece kabul etmişlerdir. Vârid olduğu çerçevede kabul edilmesi Allah’ın sıfatlarının mahlûkâtın sıfatlarına benzemediğinin itikâd edilmesi sûretiyle olur. Yine Allah noksanlıklardan tenzih edilerek bu sıfatlardan muradın ne olduğunun bilinmediği ifade edilir.[13]

Mânânın Allah’ın ilmine havale edilmesi evla olan metoddur.[14]

Aceb sıfatının mânâsı Allah’ın rızasıdır.[15]

Allah’ın kitabında yazmasının mânâsı kaleme levhe yazmasını emretmesidir.[16]

Allah’ın dostluğu Allah’ın kuluna yardımı mânâsındadır.[17]

Arş’a istivâ, Allah’ın arşa istikrar etmesi mânâsında değildir.[18]

Allah hareket, intikal, hülûl, mahlûkâtın içine girmek gibi şeylerden münezzehtir.[19]

Ğadab sıfatının mânâsı Allah’ın o şahsı cezalandırmayı irade etmesidir.[20]

Vech sıfatından kasıt Allah’ın zâtıdır, kendisidir.[21]

Sıfatların mânâlandırılmasında evlâ olan tavır; yorum ve te’vilden uzak durmak ve Allah’ın noksanlıklardan yüce olduğu itikâdı üzere olmaktır.[22]

Aceb sıfatı ve haberî sıfatların luğavi mânâlarından Allah’ın âzâ-ları olduğu neticesine gidilemez.[23] Çünkü Allah mahlûkâta benzemekten münezzehtir ve Allah’ın benzeri yoktur [24]

Allah’a isim nisbet edilirken dikkat edilmesi gerekir. İki şart gözetildiği takdirde Kur’an’da olmayan isimler Allah’a nisbet edilebilir. İsim Allah’a noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve Kur’an da bu ismlendirmeye asıl bir mânâ bulunmalıdır. Bu iki şart çerçevesinde Allah’a Kur’an’la sâbit olmayan bir isim nisbet edilebilir.[25]

“Allah ona bakmaz”dan murad Allah ona rahmet etmez mânâsıdır.

Kulun Allah’a yakınlaşmasının mânâsı değerinin Allah katında yükselmesidir.[26]

Allah’ın sevinmesi rızası mânâsına gelir.[27]

Allahın nüzûlü muhâldir. Hareket; yücelikten süfliyâta inmek mânâsına gelir. Allah ise bundan münezzehtir. Nüzûlden murad olan rahmet meleğinin inmesi de olabilir. Mânânın Allah’ın ilmine tafvid edilmesi de uygundur.. [28]

Allah’ın kullarına muhabbeti onlar için hayrı istemesidir.[29]

Allah’ın isimlerinin tevkîfiliği Kitab ya da Sünnet’te vârid olan isimlerden başka Allah’ın fiillerinden isimler türetmenin câiz olmaması demektir.

Ğazâlî ve Kâdî Ebu Bekir; isimler tevkîfidir sıfatlar değil, görüşündedirler.

İmam Razi isimlerin tevkîfiliği ashabımızın mezhebidir, görüşündedir.[30]

Muhabbetullah: Allah’ın emretmesi ve emrettiği şeye karşılık kulunu mükâfatlandırmasıdır[31].

Allah’ın razı olmamasının mânâsı: kullarını fiillerine karşılık ödüllendirmemesidir.[32]

Allah’a ğadab sıfatı nisbet edilmesi câizdir. Mânâsı kendisine isyan edenlerde görülen sıkıntı ve azabdır.[33]

“Allahu yestehziu bihim”, onların başına istihzâ etmeleri sebebiyle bela geleceğini ifade etmektedir.[34]

Allah’a ityan gelme sıfatının nisbet edilmesi ile ilgili çok sayıda görüş vardır: Allah’ı görmeleri kasdedilmiştir denildiği gibi; gelme Allah’ın fiillerindendir, te’vil etmeden iman etmek ve noksanlıktan Allah’ı tenzih etmek gerekir diyenler de vardır.[35]

Yekşifu an sâk, şiddet mânâsın-dadır [36].

Tevhid, teşbih ve ta’tilden uzak olmaktır.[37]

Allah cisimlikle vasfolunmaz.[38] Yahudilerden tecsim inancında olan birisi ‘kendisinden başka ilah olmayan Allah göktedir’ dese bu sözüyle iman etmiş olmaz.

Âmmeden birisi aynı sözü söylese (tecsimin mânâsını bilmeyecek derecede bilgisizse) İslam’a girişi sahih olur. Cariye hadisindeki durum da bu çerçevededir..[39]

Allah’ın yemîni cismiyyet mânâsında değildir.[40]

Allah’ın yakınlığı mesafe yakınlığı mânâsında değildir.[41]

Ğıretullah’ın mânâsı Allah’ın o fiilden razı olmamasıdır.[42]

Allah’ın mahlûkâta hülûlu câiz değildir.[43]

‘Allah’ın kulunu zikri’ ,onlara sevap vermesi ve rahmet etmesidir .[44]

Vech’in mânâsı kullarda görüp bildiğimiz uzuv değildir. Fiili sıfatlardan da değildir.[45]

Ayn sıfatı uzuv isbatı mânâsında değildir..[46]

Allah haberî sıfatların beşer için lâzımlarından münezzehtir. Allah ezelîdir, cisim ise mahlûktur ve cisim Allah’a nisbet edilmez [47]

İsba’ sıfatı Allah’ın sıfatlarından bir sıfattır. Uzuv değildir.[48]

Yed sıfatı uzuv değildir.[49]

Allah’a şahs denmez. Bunda icmâ vardır.

İbn Fûrek bunun üç sebebi oldugunu söyler. Birincisi bu lafız Kur’an ve Sünnet’le sâbit değildir. İkincisi icmâyla bu sıfatın nisbetinin câiz olmadığının sabit olmasıdır. Üçüncüsü bu lafzın parçalardan oluşan bir cisim mânâsına gelmesidir.[50].

Vech zât mânâsındadır..[51]

Allah’ın semâda oluşu sözünün zâhiri murad değildir. Zira Allah bir mekana girmek ve hülûl etmekten münezzeh olduğundan bu sözden zâhiri (ilk akla gelen mânâsı) kasdedilmemiştir, deriz..[52]

Sadakanın Allah’a yükselmesinin mânâsı; sadakanın ve salih amellerin kabul edilmesidir.[53]

Allah’ın kadîm oluşu mahlûkâta hülûluna mânidir[54].

Allah’a sûret nisbet edenler mücessimedir.[55]

Ulemânın coğunluğu sâk sıfatıyla alakalı konuşmaktan kaçınmışlardır. İbn Abbas sâk’ın izhârından, olayın azamet ve şiddetinin kastedildiğini söylemiştir.[56].

Cennette Allah’ın dârı (evi)nin mânâsı, evliyâsına verecegi evdir.[57]

Vechden murad zâttır [58]

Allah’ın kelâmı ezelî sıfatıdır.[59]

Allah’ın kelâmı harfler ve seslerle değildir.[60]

Allah’a savt (ses) sıfatının nisbeti (bu babtaki hadisler sübut bulursa) câiz olabilir, iman etmek gerekir. Akabinde mânânın Allah’ın ilmine tafvidi ya da uygun te’vil yapılır.[61]

Hanbeliler Allah’ın harf ve sesle konuştuğunu söylediler.[62]

İbn Hazm’ın nüzûl sıfatını te’vili, Allah bu fiili dünya semâsında yapar yaratır şeklindedir. Evlâ olan ise teslim etmektir.[63]

[1] (Vechi helak olmaz herşey helak olur’u , zât mânâsından başka mânâ ile mânâlan-dırmak lazımlarıyla düşünülürse İslâm akidesine muhalefet olacağı açıktır zaten.)

[2] (Ehl-i Sünnet bu sıfatın isbatında sübûtuyla alakalı kesinlik kanaati tam oluşmadığından ihtilaf etmişlerdir.)

[3] (Mahlûkât için geçerli olan mânâların Allah’a nisbet edilmediği gibi bu sıfatların isbatlarından yine mahlûkât icin gereken gereklilikler de Allah’a nisbet edilmemelidir. Vech isbat edenin Allah’ın yüzü vardır ve bu uzuvdur dememesi gerektigi gibi yüzü varsa yüzünde iki gözü vardır ve gözleri öndedir ya da Allah’ın nüzûl sıfatı vardır, Allah dünya semâsına hakikaten iner, inmesi dünya semâsına girmesidir. Dünyaya geldiğinde arşı terketmiş olur. Nüzûlu mahlûkâtına hülûl etmesinin câiz ve vâki olduğunu gösterir gibi küfriyyâttan uzak olmalıdır.)

[4] قال الحافظ في المقدمة ص 136 : قـــوله " استوى على العرش " هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى ، ووقع تفسيره في الأصل .اهـ

[5] - قال الحافظ في المقدمة ص 208 : قوله : (أطولهن يدًا) أي: أسمحهن، ووقــع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافًا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات ، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف ولم يتأول، ومنهم من حمل كل لفظ منهــا على المعنى الــذي ظهر له، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك.اهـ

[6] قال الحافظ ابن حجر 1 / 157 : " قوله " فاستحيا الله منه " أي رحمه ولم يعاقبه .

قوله : " فأعرض الله عنه " أي سخط عليه ، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر ، هذا إن كان مسلما ، ويحتمل أن يكون منافقا ، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره ، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم : فأعرض الله عنه " إخبارا أو ادعاء .

قال الحافظ في الفتح 1 / 229 : قوله: "إن الله لا يستحيي من الحق" أي لا يأمر بالحياء في الحق.

[7] - قال الحافظ ابن حجر 1/508: "وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته "[أي:حديث : إن ربه بينه وبين القبلة]

[8] – قال الحافظ 2 / 144 : في قوله : " سبعة يظلهم الله في ظله " قال عياض: " إضافة الظل إلى الله إضافة ملك ، وكذا قال ، وكان حقه أن يقول : إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره ، وقيل : المراد بظله : كرامته وحمايته كما يقال : فلان في ظل الملك .

[9] – قال الحافظ 3 / 463 : وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده ، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة .

[10] – قال الحافظ 5 / 183 على حديث رقم ( 2559 ): "وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره، وقال: صورة لا كالصورة، انتهى.

وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، وأحمد من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا تقولوا: قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته" وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك ...".

[11] – قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826) قوله : " يضحك الله إلى رجلين " قال الخطابي : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى ، وإنما هذه مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ، ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما …

[12] – قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826) قوله وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة ، وهو قريب ، وتأويله على معنى الرضا أقرب ، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول …

[13] – قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826): قال: " وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه.

[14] قال الحافظ– (13 / 383): "والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على الإجمال، وبالله التوفيق".

[15] - قال الحافظ 6 / 145 على حديث رقم ( 3010) "وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد، وأن معناه الرضا، ونحو ذلك".

[16] – قال الحافظ 6 / 291 على حديث رقم ( 3194) قوله: ( كتب في كتابه ) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ... إلخ ".

[17] – قال الحافظ 7 / 23 على حديث رقم ( 3658) قال :" ... أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته .... إلخ

[18] – قال الحافظ 7 / 124 على حديث رقم ( 3803) قال : " وليس العرش بموضع استقرار الله.. ".

- قال الحافظ في المقدمة ص 136 : قـــوله " استوى على العرش " هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى ، ووقع تفسيره في الأصل .اهـ

[19] – قال الحافظ 7 / 156 على حديث رقم ( 3803) قال: " ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء ... " .

[20] – قال الحافظ 7 / 145 على حديث رقم ( 3827) قال: " والمراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب ... ".

[21] – قال الحافظ 8 /505 :والمراد بالوجه الذات، والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة..".

[22] – قال الحافظ 8 /551 قال: "والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه".

[23] قال الحافظ 8 / 632-633: قال: "قال الخطابي": إطلاق العجب على الله محال، ومعناه الرضا؛ فكأنه قال: إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم، قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة،

[24]– قال الحافظ 8 / 664: قال: " لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء ".

[25] – قال الحافظ (10 / 207) على حديث رقم 5742

" قوله " أنت الشافي " يؤخذ منه جواز تسمية الله بما ليس في القرآن بشرطين : أحدهما: ألا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا ، والثاني: أن يكون له أصل في القرآن . وهذا من ذاك ، فإن في القرآن " وإذا مرضت فهو يشفين " .

[26] – قال الحافظ (10 / 258) على حديث رقم 5788

"قوله: (لا ينظر الله) أي لا يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة

[27] قال الحافظ: (11 / 106) ".. وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه".

[28] قال الحافظ (11 / 129): "وقال الكرماني: ...النزول محال على الله؛ لأن حقيقة الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتـأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه....".

[29] – (11 / 208) قال الحافظ: "وقوله: "حبيتان إلى الرحمن" تثنية حبيبة وهي المحبوبة، والمراد أن قائلها محبوب لله، ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم ...".

[30] – (11 / 223) قال الحافظ: "واختلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة؟ فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات، قال : وهذا هو المختار ...."

[31] – (11 / 227) قال الحافظ: "ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه ...".

(11 / 358) قال: "قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه، وكراهته له على الضد من ذلك".

وذلك في كلامه على كتاب الرقاق ، باب 41 ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه).

[32] (11 / 404) قال الحافظ : "ومعنى قوله: (لا يرضى) أي لا يشكره لهم، ولا يثيبهم عليه، فعلى هذا فهي صفة فعل، وقيل: معنى الرضا أنه لا يرضاه دينا مشروعا لهم، وقيل: الرضا صفة وراء الإرادة، وقيل: الإرادة تطلق بإزاء شيئين: إرادة تقدير، وإرادة رضا، والثانية أخص من الأولى، والله أعلم، وقيل: الرضا من الله إرادة الخير، كما أن السخط إرادة الشر..."

[33] – (11 / 441) قال الحافظ: "وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون، كذا قرره النووي، وقال غيره: المراد بالغضب لازمه، وهو إرادة إيصال السوء للبعض..".

[34] – (11 / 444) قال الحافظ: "وقوله: (الله يستهزئ بهم) أي ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم.."

[35] – (11 / 450) قال الحافظ : "وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل: هو عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه، فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازا، وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث . وقيل: فيه حذف، وتقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله، ورجحه عياض، قال: ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك؛ لأنه مخلوق".

[36] (11 / 450) قــال الحافظ : "وعبر عن الصفة بالصورة....بقوله: يكشف عن ساق: أي عن شدة...".

(11 / 451) قال الحافظ : "ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول...".

[37] (13 / 344) قال الحافظ : "وأما أهل السنة، ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. قال الجنيد فيما حكاه أبوالقاسم القشيري: (والتوحيد إفراد القديم من المحدث..)". وذلك في كلامه على مقدمة كتاب التوحيد .

[38] – (13 / 345) قال الحافظ : "وقال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم، لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة....".

[39] – (13 / 359) قال الحافظ : "ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود: لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك، إلا إن كان عاميًا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك، كما في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت مؤمنة؟" قالت: نعم، قال: "فأين الله؟" قالت: في السماء، فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم.... ".

[40] (13 / 368) قال الحافظ: "وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة، خلافًا للمجسمة.انتهى ملخصا ".

[41] – (13 / 374-375) قال الحافظ: "وليس المراد قرب المسافة؛ لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى، ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت...".

[42] - (13/ 384 – 385) قال الحافظ: "وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش؛ أي عدم رضاه بها لا التقدير، وقيل: الغضب لازم الغيرة، ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة".

[43] – (13 / 385) قال الحافظ: "والله منزه عن الحلول في المواضع؛ لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث، والحادث لا يليق بالله..." .

[44] – (13 / 386) قال الحافظ: "قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرًا ذكرته بالثواب والرحمة سرًا، وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى: "فاذكروني أذكركم" ومعناه: اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام".

[45] – (13/388 - 389) قال الحافظ: "وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين.... ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال" .

[46] – (13/390) قال الحافظ: " قال ابن المنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله تعالى ... وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم، لا على معنى إثبات الجارحة".

[47] (13/390) قال الحافظ: "قال ابن بطال: احتجت المجسمة بهذا الحديث، وقالوا في قوله: (وأشار بيده إلى عينه) دلالة على أن عينه كسائر الأعين، وتعقب باستحالة الجسمية عليه؛ لأن الجسم حادث وهو قديم؛ فدل على أن المراد نفي النقص عنه"

[48] (13/398) قال الحافظ: "قال ابن بطال: لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل أنه صفة من صفات الذات.... وعن ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع، ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان... "

[49] (13/398) قال الحافظ : " وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة .... " .

[50] - (13/401) قال الحافظ: "قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به... وأما الخطابي فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز؛ لأن الشخص لا يكون إلا جسمًا مؤلفًا، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفًا من الراوي...".

وذلك في كلامه على باب (20) قول النبي «لا شخص أغير من الله» ، كتاب التوحيد.

(13/401) قال الحافظ : "ثم قال ابن فورك: وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور، أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع، والثاني: الإجماع على المنع منه، والثالث: أن معناه الجسم المؤلف المركب، ثم قال: ومعنى الغيرة الزجر والتحريم".

[51] (13/402) قال الحافظ: "والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها... ".

[52] (13/412) قال الحافظ: "قال الكرماني: قوله: "في السماء" ظاهره غير مراد؛ إذ الله منزه عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات".

[53] /416 قال الحافظ:" قال البيهقي: صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء، وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: "إلى الله" فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض، وعن الأئمة بعدهم في التأويل، وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب..." .

[54] 13/419 قال الحافظ: " قال ابن المنير: جميع الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس" إلى أن قال: "وقِدَمُه يحيل وصفه بالتحيز فيها، والله أعلم" .

[55] 13/427 قال الحافظ: "وقال ابن بطال: تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة....".

[56] (13/428) قال الحافظ: "وقال الخطابي: تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق، ومعنى قول ابن عباس: إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة، وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وزاد: إذا خفي علكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر، وذكر الرجز المشار إليه، وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر الشديد: "في سنة قد كشفت عن ساقها....".

[57] (13/429) قال الحافظ: "وقوله: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، قال الخطابي: هذا يوهم المكان، والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داره التي اتخذها لأوليائه، وهي الجنة، وهي دار السلام، وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل: بيت الله وحرم الله".

[58] (13/432) قال الحافظ : "قال المازري: .... ومن لم يفهم ذلك تاه، فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها.... وقال الكرماني: هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض، وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات....".

[59] (13/453) قال الحافظ: "قال ابن بطال: استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودًا به..... وملخص ذلك، قال البيهقي في كتاب "الاعتقاد": القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته...".

[60] (13/458) قال الحافظ: "قال البيهقي: الكلام ما ينطق به المتكلم ...إلى قوله: فسماه كلامًا قبل التكلم به، قال: فإن كان المتكلم ذا مخارج سُمِعَ كلامُه ذا حروف وأصوات، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك، والباري عز وجل ليس بذي مخارج، فلا يكون كلامه بحروف وأصوات....".

[61] (13/458) قال الحافظ: "وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض، وإما التأويل، وبالله التوفيق".

[62] (13/460) قال الحافظ: "وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت....".

[63] (13/468) قال الحافظ: "وتأول ابن حزم النزول بأنه فعل يفعله الله في سماء الدنيا ...".

(13/468) قال الحافظ: "فكما قَبِلَ النزولُ التأويلَ لا يمنع قَبولُ الصعودِ التأويلَ، والتسليم أسلم كما تقدم، والله أعلم

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top